Služby v kostele

Služba ministranta

Být ministrantem vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět, jak se chovat a přisluhovat u oltáře, ale i jak se chovat jako křesťan.

Latinské slovo "ministrare" se dá přeložit jako "sloužit", což znamená dávat se do služby Pánu Ježíši a i druhým lidem. A to není vždy lehké. Ježíš při své poslední sederové večeři (pascha) nám lidem ukázal, jak bychom se měli chovat k druhým lidem.

Jednou ze služeb je pomoc knězi při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie. Je to však služba i mimo zdi kostela.

Naše farnost čítá v současné době přes 20 ministrantů, kteří se na tuto službu připravují každý týden v úterý na ministrantských schůzkách. Mladší kluci se scházejí od 15 do 16.15 hod. Skupina starších ministrantů se pravidelně schází od 16.30 do 17.45 hod.

Více o ministrantech

Lektoři

Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá  Boží slovo. Správně předat poselství, ukryté v Božím slově, to není jenom otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě zřetelně ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

Lektoři v naší farnosti se setkávají jednou za měsíc na schůzkách, při kterých se snaží nejen zdokonalovat mluvený projev, ale také prohlubovat svůj vztah k biblickému textu. Další možností vzdělávání jsou pravidelné úterní katecheze při mši svaté nebo absolvování kurzů pro lektory.

Službu lektorů mají na starosti Marta Hurtová a Tomáš Jakubíček.

Akolyté

Akolyta (z řec. akolythos, "druh na cestě" nebo "ten, který následuje", v širším smyslu pak "ten, kdo slouží", lat. acoluthus).

Akolyta je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli svěcení). Má za úkol starat se o službu u oltáře, pomáhat knězi a jáhnovi v liturgické činnosti, zvláště při mši svaté, podávat svaté přijímání v kostele a přinášet je nemocným, ale také připravovat ke svátostem a šířit úctu k Eucharistii. K ustanovení akolyty je nutný kurs mimořádných přisluhovatelů Eucharistie a písemné pověření od diecézního biskupa.

Službu akolyty při mši svaté nebo návštěvy nemocných vykonávají Tomáš Jakubíček, Jindřich Loucký, Jan Škopík, Stanislav Fojtů, Jan Brhel, Luděk Horsák, Libor Tichý, Veronika Holíková, Pavel Hoke a Josef Němeček.

Kostelníci

K práci kostelníka patří především příprava liturgie - oltáře, oltářního prostoru a dalších věcí potřebných k bohoslužbě. Dále se stará o osvětlení, ozvučení a větrání kostela, a to jak při bohoslužbách, tak i při jiných příležitostech (koncerty, přednášky, různá setkání).

Službu kostelníka vykonávají Václav Šarata, Stanislav Fojtů, Jan Škopík, Petr Graubner, Leopold Popelka, Rudolf Olšan, Vít Kolmačka, Josef Pikna, Jiří Lindner.

Výzdoba

Výzdoba kostela je vytvářena podle toho, v jakém období církevního roku se právě nacházíme. V adventní době tvoří výzdobu pouze adventní věnec, v době postní není květinová výzdoba žádná. Aranžování květin v kostele se provádí pravidelně každý týden. Květiny na aranžování nakupujeme v zahradnictví Pěnička pod Jižními Svahy. Tato úspěšná a dobrá spolupráce se datuje od doby posvěcení kostela. Vánoční i velikonoční výzdobu si děláme sami, v zahradnictví nakoupíme pouze květiny. Hlavní část výzdoby: Řezané i sušené květiny, hrnkové květiny, obilné klasy, větvičky, břečťan.

Květinové výzdobě se po celý rok věnuje Zuzana Tichá.

Úklid a údržba

Úklid v kostele zajišťují dvě skupiny žen, které se pravidelně po týdnu střídají. Služba je dobrovolná, pomoci může kdokoli, každá ochotná ruka je vítána.

Uklízí se každou středu od 18 hod.