Vlastní vzdělávání

Specifické požadavky na dobrovolníka a zaměstnance

Vztah k mládeži - přirozený a zdravý vztah (bez psychických úchylek) k mládeži jde v ruku v ruce s odborností pro vychovatelskou práci. Vychovatel (dobrovolník, zaměstnanec) musí mít schopnost mladého člověka zaujmout, a navázat s ním vztah. Na základě tohoto vztahu přivádí vychovatel mladého člověka k poznání a přijetí hodnot, které vychovatel sám žije. Vychovatel o těchto hodnotách často vůbec nemluví, ale vychovávaný je vidí, cítí, zažívá. Vychovatel může částečně nahradit nefunkční rodinu, ale tento pečovatelský vztah není záležitostí dobrého srdce, ale vyžaduje profesionální pedagogickou a psychologickou zdatnost. „Požadavek vztahu k mládeži se dá definovat jako: ochota pravidelně a předvídavým způsobem si pro mladého člověka nacházet čas. „ (J. Pávková a kol.; Pedagogika volného času; Portál, Praha 1999)

Odbornost – požadujeme odbornou kompetenci nebo ochotu k jejímu získávání, která odpovídá zadaným úkolům. Požadujeme také zájem a orientaci v politických otázkách, které se týkají mládeže, a v postojích těch, kteří zájmy mládeže hájí.

Osobnost a víra– kromě odbornosti, požadujeme, aby profil osobnosti odpovídal základnímu křesťanskému přesvědčení. Jako organizace spojená s katolickým křesťanstvím, požadujeme od křesťanských pracovníků úsilí o život z víry. Od ostatních pracovníků a dobrovolníků očekáváme, že se ztotožní s naším posláním a cíli a podporují křesťanské zaměření naší práce.

Partnerská spolupráce – dobrovolníci, zaměstnanci a vedení organizace musí navzájem partnersky spolupracovat. Pro naplnění cílů je tato spolupráce nutná. Schopnost týmové práce je podstatným požadavkem.

Role a povinnosti dobrovolníka

Nese s organizací její poslání a, zapojením do činnosti organizace, pomáhá uskutečňovat její cíle bez nároku na finanční odměnu.

Formy odměňování dobrovolníků jsou popsány v bodě níže. Dobrovolník nenahrazuje činnost profesionálních zaměstnanců. Dobrovolnictví otevírá organizaci svému okolí.

1. Dobrovolník se smlouvou v vysílající organizací Sadba

 • Písemně podaná žádost, životopis, výpis z rejstříku trestů,
 • Ze zákona 359/1999 Sb. (zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže) mají stejná
 • práva a povinnosti jako zaměstnanci v této oblasti,
 • Starší 18 let,
 • Smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku v platném znění
 • Spolupracuje se zařízením minimálně jeden rok,
 • Splňuje specifické požadavky
 • Má odborné vzdělání nebo dostatečnou praxi nebo akreditovaný kurz
 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, ke kterým má přístup a zavazuje se, že je
 • nevyužije ve svůj prospěch. Závazek tvá 3 roky, není-li stanoveno jinak.

2. Dobrovolník bez smlouvy

 • Ústní dohoda,
 • Starší 15 let,
 • Seznámil se se zařízením,
 • Má předpoklady pro naplnění specifických požadavků
 • Je ochotný ke vzdělávání v oboru,
 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, ke kterým má přístup a           zavazuje se, že je nevyužije ve svůj prospěch. Závazek tvá 3 roky, není-li stanoveno jinak.

3. Jednorázový dobrovolník

 • Ústní dohoda,
 • Pro určitou jednorázovou akci,
 • Zná zařízení,
 • Splňuje specifické požadavky

Vlastní vzdělávání probíhá touto formou:

 • jedenkrát měsíčně páteční večer („KLoSET“)
 • třikrát do roka vzdělávací víkend pro mladší dobrovolníky
 • plánovací a formační víkend na začátku školního roku
 • setkání před vánocemi
 • exkurze do některého salesiánského zařízení
 • celoročně dostávají každý měsíc dobrovolníci do rukou list, který pro ně připravuje předseda SKM Zlín; jeho posláním je informovat o dění v rámci celého Klubu a současně formovat k partnerské spolupráci
 • pro dospělé nabídka „biblických nedělí“
 • vzdělávací sobota pro dospělé dobrovolníky (ve šk.r.2008-09 s PhDr. P.Klimentem z UP Olomouc)